Algemene voorwaarden

Artikel 1: Werkzaamheden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door Lodewijks B.V. aan de Inlener en op alle overeenkomsten ter zake van leveringen van diensten of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Lodewijks B.V. en de Inlener.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Lodewijks B.V. zijn aanvaard.
1.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de Inlener. Ook indien in de voorwaarden van de Inlener een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin is opgenomen, hebben de algemene voorwaarden van Lodewijks B.V. te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de Inlener.
1.4 Door het accepteren van een offerte en/of het geven van opdrachten, doet de Inlener afstand van zijn algemene - of andere - voorwaarden en erkent deze algemene voorwaarden van Lodewijks B.V. te aanvaarden.

Artikel 2: Arbeidstijden

2.1 Bij de vaststelling van de arbeidstijden worden de roosters van Inlener gevolgd.
2.2 Normen voor ploegentoeslagen, onregelmatigheid- en overwerktoeslagen, en overige aan arbeidstijden gebonden bedrijfsregelingen worden van Inlener overgenomen en in acht genomen, tenzij dwingende bepalingen zich hiertegen verzetten.